Preventiemedewerker

Aangesteld als preventiemedewerker en nu?

U bent door uw werkgever aangesteld als preventiemedewerker, maar u beschikt nog niet over (voldoen)de kennis om alle preventietaken op u te nemen.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze tweedaagse praktijkopleiding Preventiemedewerker bieden wij u niet alleen de benodigde theoretische achtergrondinformatie, maar gaat u ook zelf aan de slag met het in praktijk toepassen hiervan. 

Specs opleiding

e-learning inclusief
praktijkgericht
verzorging (koffie/thee/lunch)
NIBHV-certificaat Preventiemedewerker

Wettelijk kader

Vanuit de Arbowet (art. 13) zijn werkgevers verplicht de preventietaken binnen hun bedrijf of organisatie vorm te geven. Zij kunnen daarvoor één of meer werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Deze staan de werkgever bij in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Ieder bedrijf of organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Heeft een bedrijf minder dan 25 werknemers in dienst, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

In de vernieuwde Arbowet – die sinds 1 juli 2017 geldt – heeft de preventiemedewerker een vooraanstaande rol gekregen binnen zijn/haar organisatie. Deze moet met instemming van de werknemersvertegenwoordiging worden aangesteld; dit geldt zowel voor de persoon als voor diens rol. Hij/zij kan worden ingezet om de organisatie te ondersteunen bij de zorg voor een effectief arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid binnen een organisatie.

DEZE OPLEIDING OP DE EIGEN LOCATIE VOLGEN?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Voorafgaand aan de praktijkopleiding neemt u de e-learning door en maakt het oefenexamen. Ook wordt u gevraagd een aantal onveilige situaties te fotograferen binnen uw organisatie en deze door te mailen aan onze trainer. Tijdens de opleiding biedt onze trainer u de benodigde theoretische achtergrondinformatie aan in combinatie met de door u aangeleverde praktijkvoorbeelden. Daarna gaat u zelf, veelal in kleine groepjes, aan de slag met het toepassen van de theorie aan de hand van opdrachten. U krijgt hierbij gerichte feedback en aanwijzingen. De situatie binnen uw organisatie is leidend, zodat u de geleerde kennis en vaardigheden direct in de praktijk kunt toepassen.

Tussen de eerste en tweede opleidingsdag maakt u een opdracht over de eigen locatie. Deze wordt tijdens de tweede opleidingsdag uitgebreid in de groep besproken, zodat de deelnemers met elkaar leren van de eigen praktijkvoorbeelden.

Na het afronden van deze tweedaagse opleiding, inclusief het schriftelijke examen, ontvangt u het NIBHV-certificaat Preventiemedewerker.

Cursusagenda - Preventiemedewerker

Programma-onderdelen

Onderdelen
Wet- en regelgeving
Arbobeleid
Rol medezeggenschap
Positie en taken van de preventiemedewerker
Management systemen
Ongevalsregistratie
Voorlichting en instructie
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Plan van Aanpak
Borging en PDCA

Na de opleiding bent u in staat de volgende taken uit te voeren

Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners
Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Het adviseren aan en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging / directie over te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
Meewerken aan de uitvoering van de maatregelen die voortkomen uit het Plan van Aanpak

Inschrijven

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega’s in voor één van onze opleidingen.

Kosten:

Neem contact op