Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Soliede Opleidingen B.V.

Download als pdf: Soliede Opleidingen B.V. Algemene Voorwaarden 2015

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: Soliede Opleidingen BV, gevestigd te Beverwijk.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan gebruiker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het verlenen van diensten.
Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door gebruiker uit anderen hoofde worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Voor zover de algemene voorwaarden van gebruiker strijdig zijn met enige door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, doet de opdrachtgever afstand van die voorwaarden, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door gebruiker zijn geaccepteerd. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van gebruiker.

Artikel 3. Offertes

1. Een door gebruiker gemaakte offerte is slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht, zonder kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Bij verkopen van drukwerk behoudt gebruiker bij de uitvoering van de bestellingen zich- in verband met het drukprocédé- het recht voor- naast een geringe afwijking in kleur of formaat- meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. Deze meer- of minderlevering mag 10% belopen. Facturering geschiedt naar rato.
7. Voorzover de dienstverlening van gebruiker bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan gebruiker steeds voor de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door bij gebruiker gebruikelijke regels.
8. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van gebruiker aanleiding geeft, is gebruiker gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend, tenzij zulks in redelijkheid niet van haar verlangd kan worden.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, modellen, adviezen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen.
Voor alle opleidingen, examens of advieswerkzaamheden geldt bij annulering:
– meer dan 3 weken voorafgaand aan de eerste opleidings-, examen of adviesdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
– In alle andere gevallen wordt het geheel van de opleidings-, examen- of advieskosten doorberekend aan de opdrachtgever.
Omboeken van geplande opleidingen of examens kan tot 3 weken voor opleidings- of examendatum tegen een tarief van 35 euro excl. BTW per omboekingsopdracht (1 of meerdere inschrijvingen op 1 datum).

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
3. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins het vrije bestuur over zijn vermogen heeft verloren.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldverrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 13.1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft gebruiker, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algemene voldoening, onverminderd de verdere rechten welke gebruiker heeft.
3. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgever zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 2.500,- 15% (minimaal € 50,-)
– over de volgende € 2.500,- 10%
– over de volgende € 5.000,- 5%
– over de volgende € 190.000,- 1%
– over de volgende € 800.000,- 0,5% (max. € 6675,-)
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot 3 x de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid nimmer hoger is dan het bedrag van € 100.000,–.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht aan personen of zaken op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt of ontstaan in een training of opleiding of in de uitvoering van de werkzaamheden door gebruiker. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door gebruiker, is deze eveneens nimmer aansprakelijk. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, gebruiker of derden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van bestuurders of daarmee gelijk te stellen functionarissen van gebruiker.
5. Gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
7. Alle aanspraken uit hoofde van deze overeenkomst verjaren na verloop van 5 jaar, te rekenen vanaf de dag dat het advies of het definitieve rapport aan de opdrachtgever werd verzonden dan wel de betreffende training op opleiding werd gegeven.
8. Met betrekking tot alle adviezen verleend door gebruiker geldt dat de gebruiker slechts aansprakelijk kan zijn, voorzover de adviezen schriftelijk zijn gegeven op basis van door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte gegevens.
9. Voorzover door gebruiker gebruik wordt gemaakt van software vervaardigd door derden is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van programmeringsfouten tenzij en voorzover de leverancier van de software aansprakelijkheid voor de software heeft aanvaard en de schade op hem kan worden verhaald.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Afwijkende overeenkomst

Overeenkomsten die afwijken van de algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, voorzover deze schriftelijk en niet uitdrukkelijke verwijzing naar het afwijkende beding met gebruiker zijn overeengekomen.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

Alle geschillen die verband houden met opdrachtgever en gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin gebruiker zijn (hoofd)kantoor heeft.
Opdrachtgever en gebruiker verbinden zich voorafgaand aan een dergelijke procedure om door middel van mediation te trachten het geschil tot een oplossing te brengen.

Artikel 19. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst overeengekomen versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige overeenkomst.

Beverwijk, januari 2015