Methodiek

RI&E Methodiek

Onze methodiek hanteert op maat gemaakte vragenlijsten die gebaseerd zijn op de Arbo-wetgeving, NEN-normeringen, Branche RI&E’s en CAO’s, Risico profielen en diverse risico scenario analyses.

Daarnaast helpt onze tooling u ervoor te zorgen dat uw RI&E en Plan van Aanpak (PvA) ook altijd actueel zijn, waarmee u voldoet aan de gestelde norm van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om dit te bekrachtigen laten we uw RI&E altijd nog toetsen door een certificerende instantie. U ontvangt hiervan een officieel RI&E toetsingscertificaat.

Continue borging veiligheid

Het opzetten van de RI&E en het Plan van Aanpak is slechts een fase in het proces van continue verbetering in de werkomgeving. Waar menig RI&E en Plan van Aanpak in de la verdwijnt, helpt Soliede uw RI&E actief te houden en een continue verbeteringscyclus te bereiken. Wij werken volgens de Deming Circle, Plan-Do-Check-Act methode: een 4-stappenmethode om te komen tot continue kwaliteitsverbetering.

Pro-act: De RI&E Tool is ontwikkeld om de juiste vragen aan uw organisatie te stellen op basis van een op maat gemaakt Risico Profiel.
Plan: Onze adviseur bezoekt uw locatie en inventariseert de risico’s binnen uw organisatie.
Do: U neemt de risico’s weg door te werken met een concreet Plan van Aanpak
Check: Wij houden de voortgang nauwlettend voor u in de gaten
Act: We rapporteren en reageren snel op veranderingen en adviseren waar nodig 

UW RI&E LATEN OPSTELLEN DOOR SOLIEDE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Werkwijze RI&E van inventarisatie tot oplevering

In slechts 4 stappen heeft u de Risico-inventarisatie & evaluatie in huis!

  1. Locatiebezoek voor het bespreken van beleid en procedures + het inventariseren van bedrijfsspecifieke risico’s
  2. Verwerken tot concept RI&E rapportage in speciaal ontwikkelde RI&E-Tool
  3. Bespreking van het concept RI&E rapportage en concreet plan van aanpak
  4. Officiële oplevering documentatie in handige mappen, PDF en toegang tot RI&E-tool voor het in beheer nemen van het plan van aanpak.

Wij maken de RI&E en het Plan van Aanpak altijd volledig op maat en bieden concrete verbetermaatregelen. Zo bent u in control over de risico’s binnen uw organisatie en blijven deze goed beheersbaar.

Online RI&E-tool en digitale documentatie

Onze unieke tool stelt ons in staat uw RI&E en Plan van Aanpak snel en doeltreffend op te stellen. Op basis van de branche waarin u werkzaam bent en aangevuld met bedrijfsspecifieke risico’s bepalen we uw risico profiel. Dit profiel hanteren we tijdens de rondgang en de vragen die we aan u en uw organisatie stellen. In de tool registreren en beheren we de risico’s en maatregelen die u gaat treffen. Alle informatie is beschikbaar in onze klantenportal, mijnSoliede.nl, en wij begeleiden u in het gebruik hiervan.

Met onze online tool heeft u altijd en overal toegang tot uw documentatie, vanaf elk device. U kunt hierin zelf rechten en opdrachten toekennen aan medewerkers en wilt u voor intern gebruik een .csv bestand downloaden, dan is dat in onze tool ook mogelijk. Verder kunnen deadlines en verantwoordelijkheden worden aangepast en kunt u genomen maatregelen beschrijven. Onze adviseur zal de aangegeven maatregelen keuren en als opgelost in uw rapportage opnemen. De documentatie blijft altijd beschikbaar en met de jaarlijkse update die wij voor u kunnen uitvoeren, zullen grote aanpassingen worden verwerkt. Zo heeft u altijd uw up-to-date documentatie bij de hand!

Onderwerpen RI&E

De omstandigheden waaronder arbeid moet worden verricht: alle waarneembare (fysieke) omstandigheden waaronder wordt gewerkt zoals verlichting, klimaat, atmosfeer, lawaai, temperatuur en straling alsmede de zwaarte van het werk, de lichaamshouding, het persoonlijke risico en eventueel de afwisseling in het werk of het gebrek hieraan.

Beleid dat erop is gericht verzuim te voorkomen en beperken.

Hoe gaan collega’s met elkaar om? Voor een prettige werksfeer is het van belang een goede relatie met collega’s op te bouwen. Dit zorgt ervoor dat werknemers met plezier naar het werk gaan.

Algemene Voorzieningen: de inrichting van gebouwen; hieronder vallen o.a. werkplekken, zorg voor hygiëne, voorzieningen in noodsituaties en het onderhoud.

Bedrijfshulpverlening: bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) voor de eerste hulpverlening. De werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn en dat zij hun taken goed kunnen uitvoeren.

Werkomgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld: verlichting, klimaat, geluid en sfeer op de werkplek.

In hoeverre heeft de werknemer te maken met lichamelijke inspanning, waardoor overbelasting (dragen, duwen, trekken) of onderbelasting (te lang zitten) kan ontstaan.

Wanneer binnen een bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dient er beleid te zijn dat erop is gericht de risico’s door blootstelling aan gassen, dampen en stoffen te beperken. Hierbij wordt gekeken naar hoe vaak een medewerker hieraan wordt blootgesteld en welke gevolgen dit met zich mee kan brengen.

Hierbij wordt gekeken in hoeverre magazijnen veilig, netjes en ergonomisch zijn ingericht.

Bekeken wordt of de werkplekken veilig, netjes en ergonomisch zijn ingericht.

Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van gereedschappen en machines met alle bijbehorende risico’s zoals snijgevaar, knelgevaar en trillingen.

Is er voldoende en adequate verlichting op de werkvloer, is er sprake van hinderlijk geluid en/of hinderlijke trillingen en welke maatregelen kunnen hiertegen genomen worden?

Hieronder wordt verstaan: de mate waarin medewerkers worden geïnformeerd over de inhoud van hun werkzaamheden, werkdruk, fysieke belasting en hoe dit wordt ervaren op de werkvloer.

Hoe is het gesteld met het klimaat op de werkplek? Is er sprake van blootstelling aan warmte of kou? Zijn er grote temperatuurverschillen? Is het klimaat  aangepast aan de werkzaamheden die worden verricht?

Hierbij wordt gekeken in hoeverre een onderneming aan afvalscheiding doet, of er sprake is van bodemverontreiniging en of medewerkers stankoverlast ervaren op de werkplek.

Waarom Soliede?

Snelle praktijkgerichte aanpak
Borging binnen uw organisatie
Uitgebreide kennis binnen uw branche
Online RI&E-tool
Documentatie volgens de laatste wet- en regelgeving

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig, wilt u uw RI&E door ons laten opstellen of actualiseren? 

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.